LESZEK DOLNY - SPRAWOZDANIE Z KADENCJI RADNEGO POWIATU KRAKOWSKIEGO
W LATACH 2006 - 2010

ŚLUBOWANIE RADNEGO
Uroczyście ślubuję:
Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny
i Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra obywateli,
Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg.Leszek Dolny lat 64, zamieszkały w Sułoszowej, bezpartyjny, żonaty;
żona Zofia - były nauczyciel ZSR i Szkoły Podstawowej,
czworo dorosłych, pracujących i uczących się dzieci:
Anna, Przemysław, Roman, Barbara,
czworo wnuków.

Posiadam przygotowanie i wieloletnie doświadczenie samorządowe
oraz znajomość instytucji i ludzi.
Udzielonego mi zaufania przez ludzi nigdy nie trwoniłem
na prywatę i załatwianie swych spraw.PRZYGOTOWANIE SAMORZĄDOWE
- Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji
- I Otwarte Studia Samorządowe, kierunek Samorząd Terytorialny
- Akademia Ekonomiczna Kraków – Zarządzanie Gminą
- Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – Kurs Rządowy Dla Kadry Kierowniczej Gmin
- Inne przygotowanie specjalistyczne i techniczne

DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE
- Przewodniczący Rady Gminy w Sułoszowej
- Delegat do Sejmiku Województwa Krakowskiego
- Asystent posła Kapery – ministra ds. Rodziny, współzałożyciela Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
- Radny Powiatu w Krakowie I kadencji – Przewodniczący Komisji Społecznej
- członek Komisji Zdrowia i Komisji Bezpieczeństwa Obywateli
- Radny Powiatu II Kadencji – Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej
- Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli
- Członek Komisji Bezpieczeństwa Starosty Krakowskiego
- Instruktor Obrony Cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego
- Radny powiatu III Kadencji
- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli
- Członek Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
- 28 lat pracy w transporcie i komunikacji
- Elektromechanik, brygadzista, mistrz, instruktor Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKS
- Kierownik Działu Kontroli Technicznej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Starszy wykładowca w Ośrodku Szkolenia Kierowców PKS
- Z-ca Dyrektora do spraw Technicznych
- Kierownik Szkolenia Praktycznego
- Cztery kadencje sekretarz samorządu przedsiębiorstwa„Przyszłość świata idzie przez rodzinę“

                                                Jan Paweł II
Byłem pomysłodawcą i organizatorem corocznego konkursu „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa“, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Powiatu Krakowskiego. Konkurs miał na celu:
1. uświadomienie znaczenia rodziny w życiu młodego człowieka,
2. budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,
3. przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem wzorców prospołecznych i prorodzinnych,
4. ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem społeczeństwa.
Zwycięzcy byli nagradzani nagrodami.

Byłem corocznie w marcu organizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, gdzie w okolicznościowych wystąpieniach na Sesji Rady Powiatu poruszałem istotne sprawy dotyczące Narodu, Rodziny, Małżeństwa w rozumieniu zgodnym z art.18 Konstytucji, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Każdorazowo eksponowana była w holu Starostwa wystawa „Jan Paweł II w obronie najmniejszych“ skłaniała do refleksji nad obroną życia poczętego.

Od wielu lat zabezpieczałem środki na funkcjonowanie w Grodzisku Ośrodka Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Akademickiego, gdzie co roku były organizowane bezpłatne dwutygodniowe turnusy kolonijne dla dzieci oraz jednodniowe wyjazdy na uroczystości Św. Mikołaja, Gwiazdkę i inne uroczystości połączone z wręczeniem podarunków. W okresie mojej współpracy na samych koloniach z Woli Kalinowskiej, Sułoszowej i Wielmoży było ponad 100 dzieci, a na jednodniowych wyjazdach kilkaset. W tym roku 11 dzieci na koloniach. Opieka pod jaką były sprawiała, że wracały do domu dużo bogatsze duchowo.
Szczególną opieką otaczałem naszą młodzież uczącą się w szkołach ponad gimnazjalnych oraz niepełnosprawnych w domach pobytu. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – w podziękowaniu za życzliwość i przychylność okazywaną naszej szkole, docenianie młodzieży i jej działalności, uczestniczenie w ważnych chwilach w życiu szkoły oraz niesienia wszelkiej pomocy – Starosta Krakowski Pan Józef Krzyworzeka nadał mi Certyfikat Przyjaciela Młodzieży w dniu 29 marca 2010.
Stanowi to dla mnie dużą satysfakcję.


CO UDAŁO SIĘ W TEJ KADENCJI


Niewątpliwym osiągnięciem jest rozpoczęcie budowy drogi powiatowej Sułoszowa – Przeginia. Będzie to najprostsze połączenie drogi 773 z drogą 94. Ile kosztowało to poświęcenia i czasu wiedzą ci, co ze strony Rady Gminy w Sułoszowej tym się zajmowali, myśląc kategoriami dobra publicznego, a nie prywaty. Ze swej strony robiłem wszystko, aby uzyskać przychylność ludzi, od których zależały decyzje na ten temat.

Niewątpliwie drugim osiągnięciem jest sprawa odwodnienia skrzyżowania pod zamkiem w Pieskowej Skale i spuszczenia wody od strony Wielmoży do stawu. Sprawę rozpocząłem pismem do Starosty Krakowskiego z dnia 10 marca 2008 r. z załącznikami zdjęciowymi. Cały problem polegał na niemożliwości uzgodnienia projektu odwodnienia z Dyrekcją Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Sprawa ciągnęła się od lat 20. Rezultatem zorganizowanych spotkań w powiecie i u podnóża zamku było wyjaśnienie stanowisk stron oraz ich porozumienie. Kolejne z zapoczątkowanych przeze mnie prac to zebranie skarpy na skrzyżowaniu w Wielmoży, odwodnienie skrzyżowania w Wielmoży z drogą Wolbrom – Kraków. Prace będą realizowane w tych dniach. Udało się po dwóch pismach zamontować bariery, oczyścić i umocnić kratkami rowy w miejscach osuwania się ziemi przy drodze do Wielmoży w dziale II. Jeśli chodzi o wnioski o odszkodowania za zabrany grunt pod drogi na ogólną liczbę 195 z Gminy Sułoszowa, w tym 156 zgłoszonych przeze mnie, wypłacono 150 odszkodowań, kilkanaście zostało odrzuconych, reszta czeka w kolejce na rozpatrzenie.

Zawsze wspierałem wszystkie inicjatywy mające na celu poprawę komunikacji z Krakowem i Olkuszem. Będąc jeszcze asystentem posła uruchomiłem 2 kursy ranne przez Zielonki do Krakowa. Wspierałem także wszystkich późniejszych przewoźników, prosząc kompetentne instytucje o szybkie załatwienie spraw, w tym także sprawy Pana Muzyka którego chciano usunąć z ulicy, z której zaczyna kursy do Woli Kalinowskiej. Nieodległy to czas kiedy nasi przewoźnicy nie mieli przystanku na Kleparzu. Musiałem wystosować pismo na druku Powiatu, a dla podkreślenia powagi problemu udaliśmy się z Panem Wójtem Gorajczykiem do Pani Dyrektor ZIKiT w Krakowie, wychodząc z załatwionym peronem na Dworcu Kleparz dla busów w kierunku Wolbromia Olkusza i Skały. Jeszcze tydzień po tym kierowcy okazywali moje pismo kontrolującym.

Udało się wytyczyć dwa przejścia dla pieszych w rejonie szkoły i kościoła. W moich działaniach kieruję się również ciągłą troską o sprawy Woli Kalinowskiej.

Chciało by się napisać o wszystkim, ale brakuje miejsca.

Gmina nasza jako najmniejsza w Powiecie Krakowskim posiada współczynnik wyborczy 07. Dzięki Waszej roztropności, nie głosowaniu na wielu kandydatów i obdarzeniu mnie zaufaniem – radnego zawsze mieliśmy.
Starałem się nie zawieść Waszego zaufania, pracowałem dla wszystkich. Szanowałem wszystkich i mnie szanowano.

Wyszukiwarka internetowa: Leszek Dolny Wrota Małopolski

Po zakończeniu obrad I Sesji Rady Powiatu, które to do wyboru Przewodniczącego miałem zaszczyt prowadzić, wyborze Starosty i członków Zarządu. Rada Powiatu powierzyła mi przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli. Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:
- Porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
- Ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
- Zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom zdrowia ludzi oraz środowiska, obronnością.
Stosownie do potrzeb podejmowała odpowiednie decyzje.
Z zagadnień głównych można wymienić:
- Bezpieczeństwo obywateli w powiecie krakowskim,
- Bezpieczeństwo na terenie szkół i placówek oświatowych,
- Bezpieczeństwo na drogach powiatu krakowskiego,
- Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
- Bezpieczeństwo w miejscach atrakcyjnych turystycznie i miejscach masowych imprez,
- Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego,
- Działalność OSP i Młodzieżowych drużyn Pożarniczych,
- Przygotowanie Służb do okresu zimowego.
Rokrocznie Komisja przyjmowała i opiniowała sprawozdania z pracy KPP i KMPSP w Krakowie. Kreując, jako przewodniczący komisji, politykę bezpieczeństwa, widząc nieustanne zagrożenie życia uczestników ruchu na drodze 773 podjąłem się zorganizowania niezmiernie trudnego zadania oczyszczenia z nawisów skalnych i ruchomych kamieni skał przylegających do drogi na odcinku skrzyżowanie w Grodzisku do Skały Cygankiewicza w Sułoszowej. Zadanie to wykonała w ciągu 6 dni w ramach ćwiczeń Grupa Ratownictwa Wysokościowego JRG3 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dowodzona przez mł. bryg. Krzysztofa Mendaka. Ze względu na swą wyjątkowość akcja była 2 razy transmitowana przez telewizję i licznie opisywana w prasie.

Za zasługi dla Samorządu Krakowskiego wpisany do Złotej Księgi Samorządu Polskiego
DZIAŁANIA OD 13 STYCZNIA 2010 W CZASIE BRAKU PRĄDU I OSZRONIENIA

Wieczorem 13 stycznia w Pieskowej Skale przed bus, którym wracamy z Krakowa spadają na drogę pierwsze drzewa, wyłamujemy rękami gałęzie i możemy jechać dalej. O zdarzeniu informuję z busa stanowisko kierowania w Krakowie. O godz. 22 informuję stanowisko w Krakowie, że droga na Podzamczu jest nieprzejezdna, przysłane siły odblokowują drogę do Wielmoży.
14.01.2010
rano porozumiewam się z Kierownictwem PSP w Krakowie do Pieskowej Skały zostaje o godz. 14 przysłany Oficer Operacyjny Miasta Krakowa w celu rozpoznania sytuacji. Z naszymi strażakami z działu I oczyszczamy do godzin wieczornych drogę do Grodziska.
15.01.2010
Zbieramy się u Wójta w Gminie z Krakowa, przybywają posiłki, Wójt wzywa do urzędu pracowników OPN w celu uzgodnienia wycinki w Pieskowej Skale. Uzgadniamy pod zamkiem zakres prac i przystępujemy do odblokowania drogi do Wielmoży do akcji wkracza OSP dział III.
16.01.2010
z Krakowa dostajemy drabinę i wóz medyczny z piłami spalinowymi, kończymy drogę do Podzamcza i wycięcie drzew przy stawie.
18.01.2010
W Starostwie obraduje Sztab Kryzysowy w następstwie czego w dalszych dniach do Sułoszowej przybywają zwiększone siły PSP i OSP.
25.01.2010
Odbywa się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, na którym informuję o sytuacji w Sułoszowej i proszę Kierownictwo KMPSP w Krakowie o dalsze wsparcie i przydzielenie najmniejszej drabiny, abyśmy w czasie pracy nie blokowali całej jezdni. Prośba zostaje uwzględniona pod warunkiem przyjęcia odpowiedzialności za prace które będą wykonywane i sprzęt, warunki zaakceptowałem.
29.01.2010
Uzgodniłem z Dyrektorem Franczakiem warunki i wycięliśmy wynajętym przez ZDPK podnośnikiem gałęzie na drodze Kolonia Długa i Pieskowa Skała Kolonia Wesoła.
05.02.2010
otrzymałem do dyspozycji drabinę i ze strażakami działu drugiego rozpoczęliśmy usuwanie oberwanych konarów od domu Pana Stanisława Rogoża, naprzeciw łaźni przy domu Sołtysików, na drodze do cmentarza. Generalny porządek został zrobiony przy kiosku Ruchu przystankach i przejścia przez jezdnie. Od tego momentu wsparli nas strażacy z działu pierwszego i zrobiliśmy porządek w rejonie GS i nowego skrzyżowania. Teraz można podziwiać efekty tej pracy. Następnie udaliśmy się do działu trzeciego gdzie do godziny 19 usuwaliśmy odłamane konary w rejonie przejścia do Szkoły Podstawowej.
06.02.2010
Zaczęliśmy ze strażakami z działu drugiego od uporządkowania otoczenia koncentratora telefonicznego, na który spadały konary, idąc dalej prawą stroną. Następnie przywróciliśmy widoczność na skrzyżowaniu do Wielmoży i usunęliśmy konary leżące na trakcji elektrycznej zasilającej pompownie główną, idąc dalej od skrzyżowania pod Promykiem doszliśmy do połowy Stopinej Góry. Mroźny wiatr uniemożliwiał pracę w koszu na wysokości i ludzie musieli się co chwilę zmieniać.
08.02.2010
Podczas rozkładania drabiny został uszkodzony kosz, co wyeliminowało ją na dłuższy okres z pracy, a nam uniemożliwiło dokończenie reszty prac na terenie wsi.
Do możliwości ich zakończenia muszą zaistnieć odpowiednie warunki pogodowe.
Czułem się w obowiązku, aby wiedza, jakie w tym ciężkim dla nas czasie były podejmowane działania i jaka była ofiarność strażaków, dotarła do większej liczby mieszkańców.


Czuję satysfakcje z faktu że w roku 2009 zostałem członkiem wspierającym OSP w dziale II, jednostki której w latach 50. prezesem był mój nieżyjący Ojciec, a ja jako uczeń szkoły średniej z nieżyjącym Panem Władysławem Kołodziejczykiem rozpoczynałem kopanie fundamentów pod nową remizę, co zanotował Pan Stanisław Okrajni, który zapisywał przepracowane dniówki. Członek wspierający, jak sama nazwa wskazuje, powinien wspierać organizacje. Pozyskałem nieodpłatnie do nowego samochodu agregat prądotwórczy i zestaw zapasowy do aparatu Dueger. Wszystkie inne prośby kierowane pod moim adresem przez strażaków zostały załatwione.                z wyrazami szacunku
                Leszek Dolny

By w powiecie mieć radnego – głosuj na Leszka Dolnego!LESZEK DOLNY - Sprawozdanie z kadencji Radnego Powiatu Krakowskiego w latach 2006 - 2010